429 wyś.

Zajazd w Biskupinie

Biskupin 6

http://www.weselabiskupin.pl

1
Zajazd  poło­żony jest w Bisku­pi­nie na tere­nie Powiatu Żniń­skiego, w któ­rym znaj­duje się naj­więk­szy w Euro­pie Rezer­wat Arche­olo­giczny.
Piękne histo­ryczne miej­sce na Pału­kach, które dostar­cza przy­jem­no­ści i wygody – noc­legi, restau­ra­cja, plac zabaw dla dzieci, duży bez­pieczny parking,wiata do grilla na 200os, Muzeum Arche­olo­giczne, prze­jazd kolejką wąsko­to­rową do Wene­cji, rejs stat­kiem po Jezio­rze Bisku­pin­skim.
Zajazd w Bisku­pi­nie zapew­nia warunki do zor­ga­ni­zo­wa­nia imprezy oko­licz­no­ścio­wej do 200 osób.
Posia­damy dwie sale ban­kie­towe które wypo­sa­żone są w:
– kli­ma­ty­za­cję
– komi­nek
– każda z nich połą­czona jest z czę­ścią noc­le­gową.
Sala pierw­sza Kla­syczna – nowo­cze­sny wystrój, deko­ra­cję świetlne, ele­ganc­kie, jasne nowo­cze­sne krze­sła, por­ce­la­nowa zastawa sto­łowa.
Sala druga regio­nalna – sty­li­zo­wana, wystrój nawią­zu­jący do bisku­piń­skiego kli­matu z pałuc­kimi ele­men­tami ludo­wymi, z cie­płym i kame­ral­nym wystro­jem.
Zapew­niamy uważną i sta­ranną obsługę, która zadba o pełną wygodę gości.
Orga­ni­zu­jemy róż­nego rodzaju imprezy oko­licz­no­ściowe
– wesela,
– ban­kiety,
– imprezy fir­mowe,
– stud­niówki,
– bal syl­we­strowy,
– komu­nie.
Przykładowe Menu:

1. Obiad: Rosół z maka­ro­nem wła­snej pro­duk­cji, potrawka z ryżem, kotlet scha­bowy z brzo­skwi­nią, devol­lay, udko kur­czaka fasze­ro­wane, kar­kówka ze śliwką, kotlet sło­neczny z płat­kami kuku­ry­dzia­nymi, zawi­ja­niec bisku­piń­ski, rolady z szynki, ziem­niaki i sos pie­cze­niowy, frytki, surówki: biała kapu­sta, czer­wona kapu­sta, buraczki, mar­chewka, pekinka

2. Kawa i cia­sto: Kawa parzona, cia­sto, owoce, sałatki owo­cowe. Kawa i her­bata bez ogra­ni­czeń

3. Szwedzki stół rybny: szczu­pak fasze­ro­wany pło­nący, ryba po japoń­sku, pstrąg wędzony, ryba po grecku, ryba w galar­cie, węgorz

4. Zaką­ski: Sałatka jarzy­nowa, schab zawi­jany w gala­re­cie, sałatka z gro­sem, tatar, pie­czywo, deski serów i wędlin, ogórki kiszone

5. Pło­nące indyki: Poda­wane w cało­ści z żura­winą i sosem brzo­skwi­nio­wym, kro­kie­tami ziem­nia­cza­nymi, sos czosn­kowy

6. Tort weselny i kawa

7. Cie­pły bufet: gołąbki, barsz­czyk z pasz­te­ci­kiem, szasz­łyk dro­biowy, kapu­sta zasma­żana, pie­czywo, golonka peklowana

KONTAKT:

Zajazd w Biskupinie

Biskupin 6

88-410 Gąsawa

tel. 506495505

karczma 2014 - wesela a4bkarczma 2014 - wesela a4b

Tagi obiektu: , , , , .

Wesela Biskupin Wesela Gniezno

wesela

Zachęcamy do dodania nas do Waszych Partnerów
Oto gotowy kod html do wklejenia na waszą stronę.

Dodaj komentarz